حضرت محمد(ص) מאדמאד(مادماد) و 12امام(ع) در تورات:
خدا به ابراهیم(ع) فرمود:
«دربارۀ اسماعیل شنیدم(دعای) ترا، پس برکت دهم اورا و پربرکت سازم او را به"محمد" و دوازده مرد (امامان شیعه) از نسلش پدید آیند؛ و بدهم او را امتی عظیم!»
- تورات، سفرsefr یا کتاب پیدایش، باب17،آیه20
-متن عبری آیه، از راست بچپ:
ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו ב "מאדמאד" שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול.